سطح چهار

فصل هفتم: مرخصي تحصيـلي و انصراف از تحصيل


ماده 26.طلبه در طول دوره تحصيل (غیر از نیمسال ‌اول)، در صورت ضرورت و تشخیص کمیسیون موارد خاص، می‌تواند برای 2  نیمسال از مرخصي تحصیلی استفاده نماید.

ماده 27.انصراف از تحصیل صرفاً پس از ارائه درخواست کتبی توسط طلبه و موافقت کمیسیون موارد خاص مجاز بوده و در غیر این صورت، هزینه دوره باید توسط طلبه پرداخت شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱