سطح چهار

فصل پنجم: ارزشيابي تحصیـلی


ماده 15.ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طلبه در هر درس بر اساس فعاليت‌هاي آموزشی و پژوهشی به همراه امتحانات کتبی و شفاهی، به‌صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‌شود.

ماده 16.حداقل نمره قبولي در امتحان کتبی و شفاهی هر درس 14 مي‌باشد.

ماده 17.نمرات کليه دروس، اعم از قبول و مردود، در کارنامه تحصیلی ثبت و در محاسبه ميانگين نمرات منظور مي‌شود.

ماده 18.در صورتي که ميانگين نمرات در يک نیمسال کمتر از 14 باشد، طلبه مشروط خواهد شد.

ماده 19.کسي که در طول دوره تحصيلي، دو بار مشروط شود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

ماده 20.امکان معادل‌سازی دروس در این مقطع تحصیلی وجود ندارد.

ماده 21.طلبه‌ موظف است پس از اتمام واحدهای آموزشی و قبل از دفاع از رساله علمی در «آزمون جامع» شرکت و نمره قبولی کسب نماید.  نحوه و شرایط برگزاری آزمون به قرار زیر است:

1. طلبه‌ای که کلیه واحدهای درسی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها از 16 کمتر نباشد، مجاز به شرکت در آزمون جامع بوده و می بایست در اولین نوبت برگزاری آزمون جامع شرکت کند.

2. در صورتی که طلبه به خاطر عذر موجه در موعد مقرر، آمادگی شرکت در آزمون را نداشته باشد با موافقت کمیسیون موارد خاص، آزمون جامع او حداکثر  سه نیمسال به تعویق می افتد.

3. آزمون، از محتوای دروس تخصصی رشته مربوط در پنج درس (سه درس به صورت کتبی و دو درس به صورت شفاهی) صورت می‌پذیرد.

4. سهم ارزیابی کتبی ، 70 درصد و سهم ارزیابی شفاهی 30 درصد امتیاز می باشد.  

5. شرط‌ قبولی در آزمون جامع، کسب حداقل‌نمره 14 از هریک از دروس وکسب میانگین نمرات حداقل 15 می‌باشد.

تبصره1: طلبه در صورت قبول نشدن در آزمون جامع، فقط برای یک‌بار دیگر می تواند در آزمون بعدی شرکت نماید. شرکت برای بار سوم، منوط به نظر کمیسیون موارد خاص است.

تبصره2: در صورتی که طلبه علی رغم کسب حد نصاب معدل، نتواند در یکی از دروس نمره قبولی را دریافت کند، باید در نوبت بعدی امتحان جامع،  فقط در آزمون مربوط به همان درس شرکت نماید.

تبصره3: در صورت قبول نشدن طلبه در آخرین آزمون مجاز، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می‌گردد.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱