سطح چهار

فصل چهارم: حضـور و غياب


ماده 13.حضور طلبه در تمامي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي الزامي است.

ماده 14.غیبت غیرموجه کلاسی و امتحانی موجب درج نمره صفر در آن درس می گردد.

تبصره1: غیبت کلاسی، فقط تا مقدار یک شانزدهم تعداد جلسات هر درس و تنها با درخواست کتبی از کمیسیون موارد خاص و موافقت آن مقدور است. غیبت موجه بدون مجوز، موجب حذف درس می‌شود.

تبصره2: غيبت موجه امتحانی، موجب حذف آن درس مي‌گردد.

تبصره3: در هر دو صورت (موجه یا غیرموجه) طلبه موظف است در اولین نیمسال ارائه درس، آن را به صورت معاف از کلاس و بدون لحاظ در حداقل و حداکثر واحدهای انتخابی نیمسال طلبه، انتخاب و فقط در امتحان پایان نیمسال آن شرکت نماید.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱