سطح چهار

فصل سوم: انتخاب واحـد


ماده 10.طلبه موظف است بر اساس تقویم آموزشی، در هر نیمسال تحصیلی اقدام به انتخاب واحد نماید. انتخاب‌واحد نکردن در وقت مقرّر، به منزله انصراف از تحصيل است.

تبصره: در صورت وجود عذر موجه، تصميم‌گيري به عهده کميسيون موارد خاص خواهد بود.

ماده 11.میزان مجاز انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، حداقل 8  و حداکثر 12 واحد است.

تبصره1: طلبه‌ای که مشروط می‌شود در نیمسال بعد نمی‌تواند بیش از حداقل واحد را انتخاب کند.

تبصره2: طلبه در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت شرط حداقل واحد معاف است.

تبصره3: در نیمسال آخر، طلبه مجاز به انتخاب دو واحد بیش از حداکثر مجاز انتخاب واحد خواهد بود.

تبصره4: این مقدار برای دوره حضوری تابستانی، در صورت ارائه، تا چهار واحد خواهد بود.

ماده 12.حذف اضطراری تمامی دروس در یك نیمسال تحصیلی، بعد از زمان حذف و اضافه، تنها در صورتى مجاز است كه بنا به تشخیص كمیسیون موارد خاص، طلبه قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت، آن نیمسال حذف شده و جزو سنوات تحصیل طلبه قرار خواهد گرفت.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱