سطح سه

فصل دو: نظام آموزشی


ماده 5. نظام آموزشی این دوره مبتنی بر نظام نیمسالی واحدی است و ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود.

ماده 6. حداكثر زمان مجاز اتمام دوره‏ سطح سه (بدون احتساب مرخصى‌های مجاز تحصیلى، زمان لازم براى گذراندن دروس جبرانی و تدوین پایان‌نامه) برای طلاب خوابگاهی حداکثر6 نیمسال و برای طلاب غیرخوابگاهی 10 نیمسال می‌باشد.

ماده 7. مدت زمان هر نیمسال تحصیلی 16 هفته و هر دوره‌تابستانی، در صورت برگزاری، حداکثر 4 هفته آموزشی می‌باشد.

ماده 8. حداقل جلسات برای هر واحد درسی 12 جلسه بوده و در صورت تشکیل نشدن این تعداد جلسات، آن درس ناتمام اعلام شده و باید در ترم بعد تکمیل و نمره نهایی آن اعلام شود.

ماده 9. تعداد واحدهاى درسى لازم براى گذراندن هر یك از رشته‏هاى تحصیلى، بر اساس مصوب مربوط و به تناسب رشته و گرایش‌های تحصیلی، بین 80  تا 100 واحد درسی است.

تبصره: معاونت آموزش مى‏تواند در هر رشته به تشخیص گروه علمی مربوط، واحدهایی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس جبرانی به طلاب ارائه دهد.

ماده 10. تعداد محدودی از واحدها به پیشنهاد گروه علمی و با تأیید معاونت آموزش می تواند در طول دوره تحصیلی به صورت مطالعاتی ارائه شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱