تقویم آموزشی

تقویم آموزشی، برنامه هر نیم‌سال تحصیلی است که در آن زمان و جزییات آغاز و پایان نیم‌سال تحصیلی، انتخاب واحد، حذف و اضافه، تعطیلات و امتحانات میانی و پایانی بر اساس ضابطه 16 هفته ارائه شده است. هر کدام از مدارس و مراکز در سطوح مختلف آموزشی دارای یک تقویم آموزشی مختص است که از نظر زمانی از تقویم کلی تبعیت می‌کند.

 

 سطح دو

 مراکز تخصصی

غیرحضوری

مجازی

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹